Kit Digital: Requeriments i funcionalitats de la categoria Gestió de processos

El Kit Digital és una iniciativa del Govern d’Espanya, que té com a objectiu subvencionar la implantació de solucions digitals disponibles al mercat per aconseguir un avanç significatiu al nivell de maduresa digital de les empreses beneficiàries a través de les solucions dels agents digitalitzadors.

Aquestes solucions digitals ja estan definides i depenen de cada segment d’empresa, on la quantitat d’import del bo digital que es pot fer servir pot variar entre un segment i un altre.

A continuació us facilitem la informació per la solució de digitalització: Gestió de processos


Objectiu

Digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empreses beneficiàries

 

Imports

Per Segment III (de 0 a menys de 3 treballadors): 2.000.€
Per Segment II (de 3 a menys de 10 treballadors): 3.000€
Per Segment I (de 10 a menys de 50 treballadors): 6.000€

 

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

 • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: la solució haurà de permetre la digitalització i/o automatització de processos integrals (horitzontals i verticals) *Veure exemples.
  S’entén per solució horitzontal aquella que agrupa o suporta diferents processos de la cadena de valor de la pime.
  S’entén per solució vertical aquella que suporta un únic procés en de la cadena de valor de la pime.
 • Integració amb diferents plataformes: la solució haurà de disposar d’APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines.
 • Actualitzable: la solució haurà de ser actualitzable amb noves versions.
 • Escalable: la solució haurà de poder adaptar-se als possibles creixements o canvis en l’estructura de la pime.

Aquesta categoria inclou un nombre d’hores destinades a la parametrització per la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per cada un dels segments definits en el Article 8.2, de la següent forma:

 • Segment I (Petites empreses entre 10 i 49 empleats): 60 hores de parametrització.
 • Segment II (Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys 10 empleats): 20 hores de parametrització.
 • Segment III (Microempreses d’entre 0 i menys de 3 empleats): 15 hores de parametrització.

 

Compliment

 • La solució haurà de permetre que el beneficiari pugui assegurar el compliment del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Real Decret 1619/2012, així com de qualsevol normativa d’aplicació. En especial, els processos de facturació i comptabilitat, inventaris i compres i pagaments hauran de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres d’acord amb la normativa aplicable.
 • Es permet a la categoria de solució de gestió de processos, la incorporació de nous mòduls individuals. S’entén per nou mòdul individual aquell que agrupa o suporta un únic subprocés de la cadena de valor de la pime sobre una solució de gestió de processos ja existent. La incorporació del nou mòdul individual no podrà consistir en un desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i les funcionalitats de la solució existent. Tampoc no podrà ser una actualització de versions de programari pel proveïdor, és a dir, releases que el proveïdor publiqui sobre una versió de programari, ni upgrades o millora de versions existents.
 • En cas d’implantar-se un nou mòdul individual, s’haurà de garantir que la solució completa que finalment quedi implantada (existint més els mòduls individuals implantats), compleixi tots els requisits de la categoria de gestió de processos, establerts a les bases, tenint en compte que els mòduls individuals s’hauran d’oferir a preu de mercat

* Alguns exemples de processos que poden ser digitalitzats i/o automatitzats:

 • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/pagar, gestió d’actius i generació de tancaments i balanços, etc.
 • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures. Aquestes solucions han d’estar adaptades als requisits de l’article 29.2.j) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i la seva normativa de desplegament.
 • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc
 • Inventari: previsió, estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc
 • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
 • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc
 • Logística: gestió de flotes i rutes, entre altres.


Fondo Europeo de Desarrollo Regional Una manera de hacer Europa